Privacy Policy

Administrator i właściciel danych
Ascen Sp. z o.o.
info@ascen.pl
02-962 Warszawa ul. Kieślowskiego 3d lok.2 NIP: 5213191512

Czas retencji
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
Zbierane typy danych
Właściciel nie podaje wykazu gromadzonych danych osobowych.
Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z aplikacji mobilnych lub stron internetowych zarządzanych przez Ascen Sp. z o.o. Automatyczne zbieranie danych służy poprawianiu i monitorowaniu poprawności działania aplikacji za pomocą platformy Fabric zgodnie z politykami zamieszczonymi w następujących linkach:
• http://try.crashlytics.com/terms/
• https://answers.io/img/privacy.pdf
Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez aplikacje lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę aplikacje, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika.

Miejsce przechowywania danych
Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się serwery związane z pdziałaniem serwisów internetowych i aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych
Działania prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, serwisy internetowe i aplikacje zarządzane przez Ascen Sp. z o.o. mogą zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja
Do celów eksploatacji i konserwacji, aplikacje, serwisy internetowe i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowych (takich jak adres IP).
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy i jak ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.